Algemene voorwaarden

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle producten vóór verzending verkocht in € uro ( € ) en reizen ze op risico en kosten van de koper. Niettegenstaande enige overeenkomst met betrekking tot levering op een ander punt dan de magazijnen van de verkoper, zullen de goederen in alle gevallen zijn voor rekening en risico van de koper vanaf het moment dat ze het oorspronkelijke verzendpunt verlaten.
 2. Telkens wanneer de voorwaarden van een bestelling een levering FOB genaamd haven of FCA Noordwijkerhout / Holland vereisen, is de verkoper alleen verplicht om te zorgen voor gewoon (zee)transport en gewone verzekering (indien specifiek schriftelijk verzocht) naar het gespecificeerde punt en de de verkoper kan, naar zijn keuze, ofwel vracht-, verzekerings- en/of andere verzendkosten, inclusief invoerrechten, vooruitbetalen en ervoor zorgen dat deze bij aflevering in één keer bij de koper worden opgehaald.
 3. Betaling dient te geschieden door op onze rekening Deutsche Bank
 4. Indien op het moment van verzending de financiële verantwoordelijkheid van de koper onvoldoende blijkt voor de verkoper, kan de verkoper, naar zijn keuze, de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren, op voorwaarde dat hij de koper onverwijld op de hoogte stelt van een dergelijke annulering en de verkoper zal niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een dergelijke annulering.
 5. De verkoper garandeert dat de goederen deugdelijk en gezond zijn op het moment van verzending, met als bewijs het fytosanitaire overheidscertificaat voor zendingen die uit de EU worden geëxporteerd en voor goederen die binnen de EU blijven het plantenpaspoort, maar garandeert anderszins geen bloei - of andere plant-, kweek- en/of broeiresultaten.
 6. Gehele of gedeeltelijke uitval van de algemene en/of de oogst van de verkoper, als gevolg van vorst, overstromingen of andere natuurlijke oorzaken, of verlies of beschadiging van de voorraden van de verkoper door brand en/of elke oorzaak buiten zijn macht, waardoor de verkoper niet volledig kan presteren aanwezig en/of soortgelijke overeenkomsten, ontheffen de verkoper in overeenkomstige mate van zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst.
 7. De verkoper is gerechtigd de bestelde variëteiten te vervangen, op voorwaarde dat het vervangende materiaal van dezelfde klasse en van gelijke kwaliteit is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeld op de bestelbon.
 8. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Alle gedane bestellingen en gedane aanbiedingen zijn “onder voorbehoud van afname en/of onverkochtheid”.
 9. Gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de koper, geeft de verkoper het recht om hetzij als en voor een forfaitaire schadevergoeding een bedrag gelijk aan 25% van de contractprijs te vorderen ( welk bedrag wordt overeengekomen als de geschatte schade die waarschijnlijk zal leiden tot de verkoper van een dergelijke annulering), tenzij kan worden aangetoond dat de schade hoger is.
 10. Alle claims hieronder worden geacht te zijn kwijtgescholden, tenzij ingediend binnen acht (8) dagen na ontvangst van de goederen. Claims met betrekking tot schade aan of de staat van de goederen moeten vergezeld gaan van een Lloyd's onderzoeksrapport of een equivalent daarvan, met volledige gegevens, wanneer de verkoper op schriftelijk verzoek van de koper de verzekering moest afsluiten. In geval van niet-aankomst van de goederen op de bestemming binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzendbericht van de verkoper (e-mail kopie van de factuur), dient de koper de verkoper per aangetekende post op de hoogte te stellen.
 11. Transacties worden beheerst door het recht van het Koninkrijk der Nederlanden en in geval van betwisting dienen eventuele vorderingen in Nederland te worden ingediend en zijn de Nederlandse rechtbanken exclusief bevoegd, maar onze verantwoordelijkheid overschrijdt nooit de waarde van de gefactureerde goederen.
 12. Alle verkopen zijn onderworpen aan onze verkoopvoorwaarden en kunnen niet worden gewijzigd of afgeweken behalve met wederzijdse schriftelijke toestemming.